preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
EU PROJEKTI

Srednja škola Jelkovec trenutno je uključena u tri EU projekta, te je obrada prijave za još jedan u tijeku.

Natjecanja

Učenici Srednje škole Jelkovec, ove 2021. godine, uspješno su sudjelovali na natjecanjima učenika srednjih strukovnih škola Hrvatske World Skills Croatia te INOVA-MLADI i osvojili mnoge medalje i priznanja.

e-Twinning
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 4. 2012.

Ukupno: 495666
Ovaj mjesec: 837
Ovaj tjedan: 291
Danas: 13
Flag counter

Flag Counter

since 27. 1. 2021.

Oglasna ploča

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC

VLADIMIRA STAHULJAKA 1

10 360 SESVETE

KLASA: 372-03/21-01/07

URBROJ: 251-519-01-21-5

U Sesvetama, 3. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN  125/11, 61/15 i 112/18), članka 22. Odluke o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora  (Službeni Glasnik Grada Zagreb 10/2012, 3/2018, 6/2019, 18/2019.),  sukladno prethodnom mišljenju  Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada (KLASA: 372-01/21-001, URBROJ: 251-14-322/005-21-2 izdano dana 13. listopada 2021. , Školski odbor Srednje škole Jelkovec, dana 3. studenoga 2021. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


 1. Predmet zakupa:
 • Poslovni prostor u suterenu Srednje škole Jelkovec, s pravom korištenja toaletnog prostora, na adresi Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete ukupne površine 28 m2.
 • Poslovni prostor daje se u zakup radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti pružanja usluge prodaje jednostavnih jela, toplih napitaka i bezalkoholnih pića kako ih definiraju pozitivni propisi o ugostiteljskoj djelatnosti.
 1. Vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup:
 • Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina.
 1. Zakupnina:
 • Početni iznos zakupnine iznosi  2.115,00  kuna mjesečno.
 • U cijenu zakupnine nisu uračunati potrošnja vode, struje, troškovi odvoza smeća, telefona i grijanja. Zakupnik se obvezuje platiti sve pristojbe i plaćati sve poreze, doprinose i druge troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora, u skladu s važećim propisima.
 1. Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
 2. Odbit će se ponude odnosno prijave:
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba i/li Srednje škole Jelkovec, zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude;
 • fizičke ili pravne osobe koja ima dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
 • pravnih osoba koje nisu solventne;
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti, te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja
 • fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza prema Gradu Zagrebu starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude, te pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude

Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu, naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe, imali dugovanje opisano u ovoj točki, Srednja škola Jelkovec ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja dodatnog roka

 1. Jamčevina
 • ponuditelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine (6.345,00 kuna);
 • jamčevinu je potrebno položiti u korist Srednje škole Jelkovec na račun HR022340009-1110445038 otvoren kod Privredne banke Zagreb najkasnije do posljednjeg dana roka prijave na natječaj (model HROO, poziv na broj: OIB ponuditelja).
 1. Pisana ponuda mora sadržavati:
 • ispunjeni obrazac koji je sastavni dio ovog natječaja popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja;
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja te izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja;
 • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od tri mjeseca od objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti (izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, obrtnicu za fizičke osobe);
 • izvornik ili ovjerena preslika BON-a 2 ili SOL-a 2 podaci o solventnosti (samo za pravne osobe) ne stariji od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja;
 • dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine;
 • natjecatelji koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata potvrda Gradskog ureda za branitelje, kojom se dokazuje pravo prvenstva, te izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome je li korisnik mirovine i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj je osnovi zakup ostvaren, a osoba koja se poziva na pravo prednosti ranijeg zakupnika kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, neovjerenu Izjavu s Klasom Rješenja na koje se poziva.
 • ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Srednje škole Jelkovec;
 • izjavu ponuditelja da će u slučaju sklapanja ugovora u zakupu na dan potpisivanja ugovora o zakupu izdati bjanko zadužnicu za uredno izvršenje obveza u pogledu plaćanja zakupnine i naknade eventualne štete koju može nanijeti zakupodavcu svojim poslovanjem u iznosu 12 mjesečnih zakupnina.
 • kod javnog bilježnika ovjerena izjava da natjecatelj fizička osoba, nije osnivač ili ovlaštena osoba pravne osobe, odnosno ukoliko je osnivač druge pravne osobe tada je potrebno i za tu pravnu osobu dostaviti potvrdu Gradskog ureda za financije o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, a ukoliko je natjecatelj pravna osoba, izjavu osnivača ili ovlaštene osobe da nisu osnivači ili ovlaštene osobe druge pravne osobe, odnosno ako jesu tada je i za te pravne osobe potrebno dostaviti potvrdu Gradskog ureda za financije
 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg dana nakon objave natječaja.

Ponude se osobno predaju na adresu: Srednja škola Jelkovec, V. Stahuljaka 1, u tajništvu škole, s naznakom „ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvarati“.

Za predanu ponudu, ponuditelju će biti izdana potvrda o primitku.

 1. Pregled poslovnog prostora može se obaviti svakim radnim danom  tijekom čitavog razdoblja trajanja natječaja, uz prethodnu najavu na e- mail adresu: ured@ss-jelkovec.skole.hr ili na broj telefona: 01/6454-680.
 2. Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, koje imenuje Školski odbor Srednje škole Jelkovec (dalje: Povjerenstvo), provodi postupak otvaranja ponuda o čemu se sastavlja zapisnik, te se dostavlja prijedlog odabira Školskom odboru koji donosi Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Otvaranje ponuda održat će se  12. studenoga 2021. godine u 12,00 sati u Srednjoj školi Jelkovec, a dopuštena je nazočnost ponuditelja odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika uz predočenje valjane punomoći.

 1. Srednja škola Jelkovec zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i za to nije dužno davati obrazloženje, a niti nadoknađivati troškove koje su ponuditelji imali pri sastavljanju ponuda.
 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjete iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 3. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu zakupninu Povjerenstvo će pozvati natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 4. Natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka Školskog odbora o odabiru ponuditelja.
 5. Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude nakon konačnosti zaključka, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu
 6. O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici natječaja biti će obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnije ponude. Na Zaključak o izboru najpovoljnije ponude svi sudionici u natječaju imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave Zaključka o izboru najpovoljnije ponude. Prigovori se podnose na adresu Srednja škola Jelkovec, V. Stahuljaka 1, n./r. Predsjedniku Školskog odbora. Izabrani natjecatelj za zakup poslovnoga prostora obvezan je nakon primitka zaključka, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku iznosa iz točke 6. ovog natječaja do visine triju ponuđenih zakupnina.
 7. Pravo prvenstva, odnosno prednosti, na sklapanje ugovora o zakupu:
 • Osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, prema redoslijedu prava prednosti propisanom navedenim zakonom.

Osobe iz ove alineje ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren.

 • Pravo prednosti ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ako se na pravo prednosti za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz 1. i 2. alineje ove točke, prednost imaju osobe iz 1. alineje ove točke.

 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa ravnatelj škole u ime Srednje škole Jelkovec u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
 2. Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku kao ovršna isprava i potvrđuje odnosno solemnizira kod javnog bilježnika te mora sadržavati odredbe propisane u članku 21. Odluke o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora  (Službeni Glasnik Grada Zagreb 10/2012, 3/2018, 6/2019, 18/2019).
 3. Poslovni prostor koji se daje u zakup na temelju uvjeta iz o ovoga natječaja ne može se dati u podzakup.
 4. Poslovni prostor koji je predmet ovog javnog natječaja nije u posjedu škole, nego je u posjedu zakupnika s kojim je sklopljen ugovor o zakupu dana 16. studenog 2018. godine, na rok od 3 godine, te će zakupnik po isteku roka Ugovora postupiti sukladno Odluci o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora  (Službeni Glasnik Grada Zagreb 10/2012, 3/2018, 6/2019, 18/2019.) te rezultatima ovog natječaja. Ugovor o zakupu zaključit će se s najpovoljnijim natjecateljem po stupanju Škole u posjed prostora, a za koji period Škola ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog nesklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 

U Sesvetama, 3. studenoga 2021.

Predsjednik Školskog odbora

Marinko Korčanin, dipl. ing.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ante Boras   datum: 3. 11. 2021.

Raspored

VAŽEĆI RASPORED - KLIKNUTI NA SLIČICU ISPOD:

 

 

 

 

 

RASPORED ZVONA (od 26.5.2022)

1. 8:00 - 8:45

2. 8:50 - 9:35

3. 9:40 - 10:25

(odmor)

4. 10:45 - 11:30

5. 11:35 - 12:20

6. 12:25 - 13:10

7. 13:15 - 14:00

8. 14:15 - 15:00

9. 15:05 - 15:50

10. 15:55 - 16:40


TražilicaCOVID-19

 

HZJZ NOVE ODLUKE:  18. ožujka 2022.

Mjeru dobrovoljnog samotestiranja učenika na SARS-COV-2 brzim antigenskim testova od petka, 18. ožujka 2022. godine potrebno je provoditi samo u slučaju pojave pozitivnog rezultata testa na SARS-COV-2 u razrednom odjelu.


  1.  Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene - Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije s osvrtom na osobe koje su preboljele COVID-19 ili su cijepljene;


  2.  Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o prestanku važenja Odluke o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 i


  3.  Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

(podrška vezano uz primjenu Modela i preporuka MZO-a za rad u uvijetima povezanim s COVID-19 u 2021./2022.  Uputa HZJZ-a za šk.g. 2021./2022.)

Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19

CARNET-ov Helpdesk 01/6661-500 helpdesk@carnet.hr

 • Dežurni epidemiolog u pripravnosti - HZJZ - 098 227 753

 • Higijensko-epidemiološka ispostava, Sesvete, Vesna Lovrečki-Hađina, dr. med. Adresa: Ninska 10, Sesvete Telefon: 385 1 2008 586

 • ​Stožer Civilne zaštite GČ Sevete, Trg D. Domjanića 4, Sesvete, tel: 610 16 24 ili 610 16 61;, telefaks: 610 16 60; e – pošta: sesvete@zagreb.hr


Oglasna ploča

Korisni linkovi
SŠ Jelkovec


TražilicaKalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju